HU| EN

Visszaélés-bejelentés

Integritást sértő események bejelentése

Társaságunk elkötelezett a magas szintű etikai elvek alapján folytatott történő üzleti tevékenység, az arra vonatkozó törvények, jogszabályok és kormányzati rendelkezések betartása iránt.

Az Antenna Hungária Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019 (XII. 23) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően belső kontrollrendszert működtet, amelynek célja a társaság átlátható és szabálykövető működési rendszerének kialakítása és fenntartása. Ennek érdekében olyan belső szabályozást alakított ki, amely lehetővé teszi, hogy amennyiben bárki, - akár a társaság dolgozója, akár külső személy - szervezeti integritást sértő eseményt észlel, azt bejelenthesse, lehetővé téve annak kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét.

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a köztulajdonban álló gazdasági társaságra vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályzatoktól, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéstől eltér.

A bejelentés megtehető névvel vagy név nélkül, szóban vagy írásban egyaránt a következő bejelentési csatornákon keresztül:

  • szóban (telefonon) a megfelelési tanácsadó részére,
  • írásban a bejelentés@ahrt.hu e-mail címen.

Az Antenna Hungária Zrt. megfelelési tanácsadójának elérhetősége: +36 20 9521489

A megtett bejelentésről, a bejelentő személyéről kizárólag a társaság vezérigazgatója, a vállalati szolgáltatások igazgatója valamint a megfelelési tanácsadó értesül. A bejelentést tevő személy nem részesülhet semmilyen hátrányos elbánásban, bejelentéséért - kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett bejelentést - felelősségre nem vonható. Amennyiben a bejelentő a nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítjuk adatainak zártan történő kezelését. (Zárt adatkezelés esetén iratbetekintési jog a bejelentő személyes adatainak felismerhetetlenné tétele mellett engedélyezhető, amellyel összefüggésben az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4.§ (4) bekezdése rendelkezik, eszerint a természetes személy személyazonosító adata a polgár családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve).

A bejelentőt – amennyiben az ügy természete lehetővé teszi és a bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – írásban tájékoztatjuk a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről.