HU| EN

Visszaélés-bejelentés

Integritást sértő események bejelentése

Társaságunk elkötelezett a magas szintű etikai elvek alapján folytatott üzleti tevékenység, az arra vonatkozó törvények, jogszabályok és kormányzati rendelkezések betartása iránt.

Az „ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt. (továbbiakban Társaság)  a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény.) előírásainak megfelelően visszaélés-bejelentési rendszert működtet, amelynek célja a Társaság átlátható és szabálykövető működési rendszerének kialakítása és fenntartása.

Társaságunk olyan belső szabályozást alakított ki, amely lehetővé teszi, hogy amennyiben bárki, - akár a társaság dolgozója, akár külső személy - szervezeti integritást sértő eseményt észlel, azt bejelenthesse, lehetővé téve annak kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét.

A visszaélés-bejelentési vonalon abban az esetben tud bejelentést tenni, ha tudomással rendelkezik egy, a Társaságot  érintő feltételezett normasértésről vagy valamely szabályzatunkban foglalt követelmények megsértéséről.

A bejelentés megtehető névvel vagy név nélkül, szóban vagy írásban egyaránt a következő bejelentési csatornákon keresztül:

  • szóban (telefonon) a megfelelési tanácsadó részére,
  • írásban a bejelentés@ahrt.hu e-mail címen.

A Társaság megfelelési tanácsadójának elérhetősége: +36 20 9521489

A megtett bejelentésről, a bejelentő személyéről kizárólag a Társaság Etikai Bizottságának tagjai; a vezérigazgató, a vállalati szolgáltatások igazgató, valamint a megfelelési tanácsadó értesül. A bejelentést tevő személy nem részesülhet semmilyen hátrányos elbánásban, bejelentéséért - kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett bejelentést - felelősségre nem vonható. Amennyiben a bejelentő a nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítjuk adatainak zártan történő kezelését. (Zárt adatkezelés esetén iratbetekintési jog a bejelentő személyes adatainak felismerhetetlenné tétele mellett engedélyezhető, amellyel összefüggésben az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4.§ (4) bekezdése rendelkezik, eszerint a természetes személy személyazonosító adata a polgár családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve).

A bejelentőt – amennyiben az ügy természete lehetővé teszi és a bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – írásban tájékoztatjuk a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről.

A bejelentéssel, az Önt megillető védelemmel, valamint a Panasztörvény. szerint elérhető további bejelentési csatornákról az alábbi linken talál részletes tájékoztatást.

Személyes adatainak kezeléséről a következők szerint tájékoztatjuk:

Adatvédelmi tájékoztató visszaélés bejelentések kezelése

Rövidített adatvédelmi tájékoztató visszaélés bejelentések kezelés